دانستنی های دکوراسیون

24 قدم برای رسیدن به اتاق خواب محبوبتان

با اصفهان دکور در یک مطلب تازه از دکوراسیون داخلی همراه باشید :

 وب‌سایت دکوبوم: در اینجا 24 قدم که شما را به اتاق خواب محبوبتان نزدیک می کند را بررسی می کنیم.

1.  کشف مدل ھای مورد نظر:

زمانی که برای خرﯾد وسائل به فروشگاه می روﯾد مطمئناً ھر آنچه را که دوست دارﯾد تھيه می کنيد ، اما اغلب طراحان و مھندسين معمار رنگ ھا و طرح ھایی را توصيه می کنند که در حين ورود به اتاق خواب شما را تحت تأثير قرار می دھد.

 

 

24 قدم برای رسیدن به اتاق خواب محبوبتان
 
۲: تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھيد:

از طرح ھا و مدل ھاﯾی استفاده کنيد که توجه ھمگان را به خود جلب کند و تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھيد.

۳: اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت:

ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً ۴۰ سانتی متر می باشد اگر تخت خواب شما خيلی کوتاه است می توانيد از پله ھای عمودی برای افزاﯾش ارتفاع تخت استفاده کنيد.

۴: تشک رویی تخت:

بھتر است برای اﯾن منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنيد که ھم ظاھر زﯾبایی دارند ھم بسيار نرم و مناسب ھستند.

۵: نصب ﯾک ساﯾبان:

با استفاده از ﯾک تکه پارچه ﯾا پرده، ھمچنين با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانيد ساﯾبانی برای تختتان بسازﯾد. به اﯾن ترتيب که چوب ھا را به دﯾوار نصب کرده و فضایی را اﯾجاد کنيد که اطراف آن توسط پارچه ﯾا پرده محصور شده باشد.

۶: استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:

“صورتی” ﯾکی از رنگ ھایی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زﯾباتر کردن اتاق استفاده می کنند. اما رنگ رؤﯾایی که می توان از آن استفاده کرد قرمز ﯾا عنابی روشن است.

۷: اتاق خواب خود را به صورت محلی عجيب اما قابل توجه درآورﯾد:

شما به راحتی می توانيد اتاق خواب خود را با استفاده از وساﯾل عجيب و غرﯾب اما زﯾبا که ھر کدام به نحوی نيز می توانند تک باشند تزئين کرده و اتاقی جذاب و زﯾبا بسازﯾد.

۸: ساختن اتاق خواب رؤﯾایی:

شما می توانيد با استفاده از طرح ھا و مدل ھاﯾی خاص ، ھمچنين با چينش صحيح وسائل و در نھاﯾت با استفاده از رنگ سفيد خالص و ﯾا حتی استفاده از رنگ ھای روشن، اتاق خوابی رؤﯾایی برای خود خلق کنيد.

۹: استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:

می توانيد برای تزئين تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھایی به شکل ھای مختلف استفاده کنيد ؛ به اﯾن ترتيب که آنھا را بر روی تخت قرار داده و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانيد منظره ھای مختلفی اﯾجاد کنيد.

۱۰: ساختن ﯾک جاﯾگاه نشيمن در کنار پنجره:

شما می توانيد در زﯾر پنجره، محلی را اﯾجاد کنيد که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن قرار داد و ھم بر روی آن نشست. اگر قصد دارﯾد از اﯾن محل به عنوان جاﯾگاھی برای نشستن استفاده کنيد می توانيد از ﯾک بالش بزرگ برای اﯾن منظور استفاده کنيد.

۱۱: اﯾجاد محلی پنھانی برای تلوﯾزﯾون:

شما می توانيد محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دﯾد ھم نباشد و فقط در ھنگام استفاده قابل رؤﯾت باشد برای اﯾن منظور در نظر بگيرﯾد که می تواند ﯾک صندوق و ﯾا حتی ﯾک سکو باشد.

۱۲: تزئين اتاق خواب با استفاده از انواع لامپ ھا:

اگر از اﯾن اصل که ” سودمندی بر زﯾبایی ارجحيت دارد” صرف نظر کنيم می توانيم با استفاده از انواع لامپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئين کنيم.

۱۳: مرتب کردن شلوغی ها با کنترل کردن وسائل اتاقمان:

 به راحتی می توانيم اتاقی مرتب و منظم داشته باشيم . مثلا مرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم، مرتب کردن کامپيوتر، منظم کردن بالش ھا و انواع آن.

۱۴: اﯾجاد ﯾک ميز به عنوان جاﯾگاھی برای برخی وسائل:

اﯾن کار می تواند ﯾک مدل جالب برای اتاق خواب باشد. ميزی برای قراردادن انواع لباس ھا و ﯾا ميزی برای آثار نقاشی و غيره.

۱۵: اھميت دادن به اﯾجاد ﯾک فضای آرام و خلوت:

شما می توانيد با داشتن ﯾک اتاق مرتب و تميز و البته زﯾبا، محلی آرام و خلوت و ھمچنين صميمی برای خود و دﯾگران اﯾجاد کنيد.

۱۶: استفاده از شمع:

شما می توانيد با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زﯾبایی اتاق خود بيفزایید و محيطی با نوری رؤﯾایی را خلق کنيد.

۱۷:  استفاده از گل ھای تازه برای تزئين:

استفاده از گل نيز می تواند راھی برای زﯾباتر کردن اتاق خواب باشد ؛ با توجه به اﯾن نکته که برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند و برخی دﯾگر طرفدار گل ھای تازه که اﯾن کار با توجه به سليقه و علاﯾق شخصی انجام می گيرد.

۱۸:  وجود پنجره:

وجود حتی ﯾک پنجره در اتاق خواب می تواند ﯾک فضای دل انگيز را اﯾجاد کند.

۱۹:  برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب، نوع پارچه ای که برای رویه تشک استفاده می شود و تعيين نوع فرش مؤثر است.به عنوان مثال، اﯾن که از چه نوع پارچه ای برای تشک و ﯾا بالش ھا استفاده می کنيم ،ترمه، مخمل و غيره مھم است.

۲۰: استفاده از سيستم ھای صوتی:

بھره بردن از ﯾک سيستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسيقی ھا را به ما می دھد و محيطی جذاب را خلق می کند.

۲۱:  استفاده از وسائل معطر:

علاوه بر استفاده از شمع ھای معطر ، می توانيم از وساﯾل معطر دﯾگری نيز استفاده کنيم.مثلا می توانيم کاغذھاﯾمان را قبل از استفاده به عطر مورد علاقه مان آغشته بکنيم و برای معطر شدن فضا آن را آوﯾزان کنيم.

۲۲: اﯾجاد ﯾک فضا برای نشستن:

با استفاده از تعدادی صندلی، نيمکت و انواع آن می توان به راحتی فضایی را برای نشستن اﯾجاد کرد.

۲۳:  استفاده از وسائل و اﯾده ھای شخصی:

برخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختيار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا، کتاب ھا و… که با استفاده از اﯾن مجموعه ھا طرح ھای زﯾبایی را می توانند در اتاقشان اﯾجاد کنند.

۲۴: ساختن ﯾک شومينه ﯾا بخاری:

در نظر گرفتن فضاﯾی برای قراردادن شومينه ﯾا بخاری نيز می تواند بسيار مھم باشد. تنھا با نصب ﯾک بخاری و ﯾا اﯾجاد ﯾک شومينه می توانيد باعث اﯾجاد تغيير در اتاق خوابتان شوﯾد و طرحی جدﯾد را اﯾجاد کنيد.

امیدواریم از این مطلب بهره کافی را برده باشید ، بزودی با شما همراه خواهیم بود در یک مطلب تازه تر از دنیای دکوراسیون داخلی

گروه مهندسی اصفهان دکور آرزوی بهترینها را برای شما دارد.

لینک منبع

امتیاز شما به این مطلب

دکمه بازگشت به بالا